فهرست
امور آموزشي- ثبت نام- انتخاب واحد


انتخاب واحد

انتخاب واحد دانشجويان در دو مرحله انجام مي گيرد مرحله ي اول و مرحله ي دوم . طبق تاريخ تعريف شده در تقويم آموزشي موعد هر يک از مراحل ثبت نام که باشد با کليک بر روي گزينه ي انتخاب واحد صفحه ي مربوط به ثبت نام آن مرحله نمايش داده مي شود.

ثبت نام مرحله ي اول:

در ثبت نام مرحله ي اول تنها در دروسي که در ثبت نام مقدماتي انتخاب شده اند مي توان ثبت نام نمود.

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد تنها دروس انتخاب شده در ثبت نام مقدماتي به همراه گروه هايشان قابل مشاهده مي باشند .براي ثبت نام در هر گروه آن را از ليست گروه هاي مربوط به آن درس اتتخاب نموده و براي حذف گروه گزينه ي هيچکدام را انتخاب نماييد و در پايان کليد " تاييد " را فشار دهيد.

3

 شکل 1

توجه نماييد اگر دانشجويي ثبت نام مقدماتي را انجام ندهد در اين مرحله از ثبت نام  موردي براي انتخاب ندارد.

ثبت نام مرحله ي دوم:

در مرحله ي دوم دروسي که دانشجو مجاز به ثبت نام در آنها است تنظيم شده و مستقل از ثبت نام مقدماتي است.

در اين صفحه که مانند شکل 2 مي باشد ابتدا ليست دروسي که در ثبت نام مرحله ي اول انتخاب شده اند و مورد تاييد استاد مشاور بوده اند و سپس در ادامه ليست دروس پيشنهادي، دروس مجاز، دروس عمومي و در نهايت دروس ويژه که جزء برنامه ي درسي دانشجو نمي باشند ولي کارشناس بخش آن را بر اساس تقاضاي کتبي دانشجو و موافقت بخش مربوطه براي دانشجو اضافه مي کند نمايش داده مي شود.
 

1

شکل 2

 در صورتي که دانشجو متمايل به گذراندن دروسي است که جزء دروس ويژه مي باشند کارشناس بخش با استفاده از کليد " انتخاب درس" وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهد شد که با انتخاب بخش مورد نظر، ليست دروس نمايش داده مي شود و مي تواند درس مورد نظر را انتخاب نمايد.

 

4

 شکل 3

پس از انتخاب دروس و فشردن کليد " تاييد " وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که مي توانيد گروه مربوط به درس را انتخاب نماييد.

 

3

 شکل 4

پس از انتخاب گروه ها و فشردن کليد " تاييد "  دانشجو در گروه  انتخابي ثبت نام خواهد شد.