فهرست
امورآموزشي - ثبت نام- سوابق درس در نيمسال فعال


سوابق درس در نيمسال  فعال

با وارد کردن شماره ي درس مورد نظر و فشردن کليد " ويرايش " توسط کارشناس محترم اداره ي آموزش وارد صفحه اي مانند شکل 1 خواهيد شدکه سوابق درس براي دانشجو در نيمسال فعال نمايش داده مي شود.

 

2

شکل 1 

در اين صفحه قسمت هاي مختلفي وجود دارد از جمله:

- وضعيت فعلي

وضعيت فعلي دانشجو نسبت به درس مورد نظر در اين قسمت نمايش داده مي شود. به عنوان مثال در صورتي که دانشجو اين درس را اخذ نموده باشد گزينه ي " دانشجو رکورد ثبت نام در کلاس دارد " و همچنين اگر استاد نمره ي دانشجو را وارد کرده باشد گزينه ي " دانشجو رکورد نمره استاد دارد" و يا اگر در هر صورتي نمره ي درس وارد شده باشد گزينه ي " دانشجو رکورد نمره دارد" علامت گذاري مي شود.

- ويرايش نمره

در اين قسمت مي توان طبق شرايط مختلف با استفاده از گزينه هاي موجود نمره ي درس را حذف، ويرايش ويا ثبت نمود.  

 - ويرايش درس

براي ويرايش درس بر اساس شرايط مختلف از اين گزينه استفاده مي شود.

- ويرايش ثبت نام

در صورتي که طبق شرايط خاصي کارشناس اداره ي آموزش بخواهد درسي را براي دانشجو اخذ نمايد يا گروه درسي دانشجو را تغيير دهد و يا براي درسي رفع پيش نياز نمايد از اين گزينه استفاده مي شود.