فهرست
عناوين اعتباري


عناوين اعتباري

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي مواردي که اعتبار به آنها تعلق مي گيرد و يا تعريف عناوين اعتباري جديد استفاده مي شود. 

 

1

شکل 1 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي  خواهيد شد که جزئيات  مربوط با اعتبارات را نمايش مي دهد.