فهرست
تعيين زمان تخصيص خوابگاه

تعيين زمان تخصيص خوابگاه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعيين زمان تخصيص خوابگاه به دانشجويان استفاده مي شود. 
دانشجويان مي بايست در زمان هاي تعيين شده ، براي اخذ خوابگاه اقدام نمايند. 


2

شکل 1

با انتخاب واحد دانشگاهي ، نيمسال و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه مي بايست زمان تشکيل گروه، انتخاب اتاق، تاريخ شروع و پايان و همچنين ساعت شروع تقاضا  را براي نيمسال مورد نظر تعيين نماييد.  

- دانشجويان مي توانند با يکديگر تشکيل گروه دهند و شخصي که به عنوان نماينده ي گروه در نظر گرفته مي شود مي تواند براي کل گروه خوابگاه اخذ نمايد.

انتخاب تاريخ

با انتخاب واحد دانشگاهي، نيمسال و فشردن کليد " حذف جدول تخصيص " زمان هاي تعيين شده براي تخصيص خوابگاه در نيمسال انتخابي حذف خواهد شد.