فهرست
فرآيند


فرآيندها

زير سيستم فرآيند يکي از قابليت هاي برجسته ي سيستم است که تمام مراحل گردش کاري يک قرآيند توسط کاربر طراح فرآيند، به هر صورت دلخواهي قابل طراحي و پياده سازي است.

زيرسيستم فرآيند شامل فرآيندهاي داخلي و خارجي است که مي تواند کاربران خارج از سازمان را نيز پوشش دهد. به عنوان مثال با استفاده از فرآيندهاي خارجي مي توان پذيرش دانشجويان متقاضي تحصيل در موسسه را به صورت اينترنتي پياده سازي و اجرا نمود.

 يکي از مهمترين کاربردهاي سيستم فرآيند در ثبت نام اوليه ي دانشجويان و تشکيل پرونده بدون نياز به مراجعه ي حضوري است. همچنين فرآيند تسويه حساب دانشجويان نيز بر اساس روند هر واحد آموزشي قابل پياده سازي است.

اين زير سيستم پويا قادر است تمامي گردش کاري و ارجاعات اداري موجود را به نحو بسيار موثر و ساده اي پوشش دهد.

 از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف فرآيند جديد، فرآيندهاي خارجي، طراحي فرم هاي اعتباري و الگوهاي چاپ و ... استفاده        مي شود.

 

2

شکل 1 

 

 • ليست همه ي فرآيندها

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه وارد صفحه اي خواهيد شد که ليست کليه ي فرآيندهاي ثبت شده در سيستم نمايش داده خواهد شد که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات فرآيند خواهيد شد.

 • شماره ي مرجع فرآيند

در زمان تعريف فرآيند، توسط سيستم شماره اي به عنوان شماره ي مرجع به فرآيند اختصاص مي يابد که با انتخاب اين گزينه ،  وارد نمودن شماره ي مرجع و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، وارد صفحه ي مربوط به فرآيند خواهيد شد.

 • ليست فرآيندهاي اين کاربر 

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست فرآيندهايي که توسط خود کاربر ايجاد شده است نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات فرآيند خواهيد شد.

 • جستجو در فرم هاي تکميل شده
 • تهيه ي کپي از فرآيند

در صورتي که  قصد طراحي  فرآيندي را داريد که قبلا مشابه آن را طراحي نموده ايد مي توانيد از فرآيند قبلي کپي تهيه نماييد.

با انتخاب اين گزينه، انتخاب فرآيند مورد نظر از قسمت " فرآيند "، اصلاح عنوان جديد فرآيند در قسمت " عنوان جديد فرم " و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، يک کپي از فرآيند با شماره مرجع جديد در سيستم ثبت خواهد شد که برخي از موارد مانند تاريخ به جريان اندازي، تاريخ پايان و .. را مي بايست وارد نماييد و در صورت نياز مي توانيد تغييراتي در فيلدهاي موجود و فرم هاي طراحي شده به وجود آوريد.  

 فرآيندهاي خارجي

 • تعريف فرآيند خارجي جديد
 • ليست همه
 • متقاضيان فرآيند خارجي
   

فرم هاي اعتباري

 • تعريف فرم اعتباري جديد
 • ليست همه ي فرم هاي اعتباري
 • شماره ي مرجه فرم اعتباري
 • ليست فرم هاي اين کاربر