فهرست
تعريف فرآيند جديد


تعريف فرآيند جديد

 از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف فرآيند جديد از جمله ثبت نام، تسويه حساب و ...  استفاده مي شود.

 

2

 شکل 1

در ابتدا با تکميل نمودن فيلدهاي موجود مانند عنوان فرآيند، نوع فرآيند، تاريخ به جريان اندازي فرآيند و ... و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه فرايند با شماره اي که سيستم به طور اتوماتيک به آن اختصاص مي دهد ثبت خواهد شد.

نحوه ي اجراي فرآيند براي هر کدام از فرآيندها متفاوت مي باشد در قسمت " نحوه ي اجراي فرآيند " مي توان مشخص نمود که اجراي فرآيندها به چه گونه اي باشد به عنوان مثال فرايند ثبت نام " حداکثر يکبار در هر نيمسال براي هر دانشجو "  و فرايند تسويه حساب " حداکثر يکبار براي هر دانشجو " تعيين مي شود.  

مجور جانشيني ذينفع:

منظور از ذينفع کاربراني هستند که فرآيند براي آنها طراحي شده است به عنوان مثال فرآيندهاي ثبت نام دانشجويان ورودي 88 براي دانشجويان طراحي شده است و دانشجو در اينجا ذينفع مي باشد.

در صورتي که در کادر مربوط به " مجوز جانشيني ذينفع " مجوزي را انتخاب نماييد به اين مفهوم مي باشد که کاربراني که داراي اين مجوز باشند مي توانند به جاي دانشجو عمليات مربوط به فرآيند را انجام دهند.

مجور جانشيني همه:

در صورتي که در کادر مربوط به " مجوز جانشيني همه" مجوزي را انتخاب نماييد به اين مفهوم مي باشد که کاربراني که داراي اين مجوز باشند مي توانند به جاي کليه ي کاربران عمليات مربوط به فرآيند را انجام دهند.

فرايندها را با توجه به کارايي هايي که مورد نظرتان است مي توانيد با استفاده از فرم هاي مختلف به صورت دلخواه طراحي نماييد.

در صورتي که فرآيند شامل فرم هاي مختلفي باشد و نياز باشد فرم ها به ترتيب تکميل گردند گزينه ي " هر فرم فقط پس از مشخص شدن تکليف فرم قبلي قابل اجرا باشد " را علامت گذاري نماييد.

در صورتي که بخواهيد کاربران تکميل کننده ي فرآيند را ، در فرآيندهاي جاري يعني فرآيندهايي که کاربران در حال استفاده از آنها مي باشند را تغيير دهيد در قسمت " تبديل کاربر"، کاربر فعلي و در قسمت " به کاربر"، کاربر جدبد را انتخاب نماييد و کليد تبديل را فشار دهيد.

تذکرات و راهنمايي:

تذکرات و راهنمايي هايي که در اين قسمت نوشته مي شود مربوط به راهنمايي اختصاصي فرآيند مي باشد که در زمان اجراي فرآيند در قسمت راهنماي اختصاصي فرآيند نمايش داده مي شود. 

 امور مربوط به فرآيند

در اين قسمت کاربراني که فرآيند براي آنها طراحي شده است تعيين مي گردد. به عنوان مثال  دانشجويان ورودي 1389 مقطع کارشاسي.

در اين قسمت مي بايست کاربراني را که در طي مراحل اجراي فرآيند بايد عملياتي انجام دهند را مشخص نماييد و در فرم هاي ايجاد شده عمليات را به آنها واگذار نماييد.    

  • عملکرد فرآيند
  • حذف فرآيند

از اين گزينه براي حذف فرآيند استفاده مي شود. توجه نماييد در صورتي مي توانيد فرآيندي را حذف نماييد که هنوز توسط کاربران به مرحله ي اجرا در نيامده باشد و کاربري از فرآيند استفاده نکرده باشد.