فهرست
تعريف فرم جديد


تعريف فرم جديد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي طراحي فرم هاي مربوط به فرآيندها استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

با تکميل فيلدها و با استفاده از ابزارهاي موجود مي توانيد فرم دلخواه را طراحي نماييد.  

برخي از فرآيندها مخصوص دانشجويان خاصي مي باشد که در اين صورت مي بايست در قسمت " شرط وجود " با وارد نمودن شرط به صورت دستورات  Sql  شرط مورد نظر را روي فرآيند اعمال نماييد.

به عنوان مثال فرآيند تسويه حساب دانشجويان زن و مرد از نظر تسويه حساب خوابگاه ها متفاوت مي باشد به همين دليل دو فرم مختلف طراحي مي شود که در قسمت " شرط وجود " مشخص مي شود که فرم فقط براي دانشجويان زن يا فقط براي دانشجويان مرد اجرا شود. 

معرفي ابزارها

3

شکل 2

براي طراحي فرم ها مي بايست از ابزارهاي موجود در جعبه ابزاري که مانند شکل 2 مي باشد استفاده نماييد.

5

با استفاده از اين قسمت درکادر  اول سايز قلم و در کادر دوم نوع قلم را به دلخواه مي توانيد انتخاب نماييد.

 6

با کليک بر روي هر يک از ابزارها متن ها به صورت هاي مختلفي نمايش داده خواهند شد.   آيکون اول متن به صورت پر رنگ و آيکون دوم متن به صورت کج و آيکون سوم در زير متن

جستجوي فرم