فهرست
مدل هاي خوابگاه

مدل هاي خوابگاه

خوابگاه ها از لحاظ ساختاري داراي مدل هاي متفاوتي مي باشند. از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي ليست مدل ها ي مختلف و افزودن مدل جديد استفاده مي شود.

3

شکل 1

 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که در صورت نياز مي توانيد برخي از مشخصات مدل را ويرايش نماييد. 

 

4

شکل 2

افزودن مدل جديد