فهرست
خوابگاه - افزودن مدل جديد


افزودن مدل جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد مدل جديدي براي ساختار خوابگاه ها تعربف نماييد.

 

5

 شکل 1

براي ثبت مدل ،ابتدا عنوان را وارد و تاييد نماييد.
براي ايجاد سطوح تشکيل دهنده ي خوابگاه با کليک بر روي لينک " ايجاد سطح جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که مي بايست فيلدهاي موجود را تکميل و تاييد نماييد.   

همچنين در ليست سطوح تشکيل دهنده ي خوابگاه با کليک بر روي هر سطح پنجره اي مانند شکل 2 که شامل مشخصات سطح مي باشد باز خواهد شد که در صورت نياز مي توانيد برخي از مشخصات را ويرايش و يا سطحي را حذف نماييد.

 

3

 شکل 2

 

توجه نماييد در تعريف مدل ها آخرين سطح حتما بايد اتاق باشد و مي بايست درسطح آخر در قسمت مشخصات رفتاري گزينه ي " اين سطح اتاق است " را علامت گذاري نماييد.

براي ايجاد خوابگاه جديد ابتدا مدلي را که خوابگاه بر اساس آن ساخته شده است را انتخاب نماييد و سپس در صفحه ي مشخصات مدل که مانند شکل 1 مي باشد بر روي لينک " ساختن خوابگاه " کليک نماييد پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد.

 

4

 شکل 3

 

اين پنجره شامل سطوح هاي تشکيل دهنده ي مدل انتخابي مي باشد که مي بايست نام خوابگاه و تعداد سطوح مورد نظر را در اين قسمت وارد و تاييد نماييد. مشخصات خوابگاه ساخته شده در ليست خوابگاه ها نمايش داده خواهد شد. 

با کليک بر روي لينک " حذف مدل " در صورتي که از آن مدل خوابگاهي ساخته نشده باشد مي توانيد آن مدل را حذف نماييد.