فهرست
امور آموزشي

امور آموزشي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناسان در حوزه ي فعاليت خود، مي توانند امور مربوطه را انجام دهند. از قبيل امور آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، مالي و ... .


1

شکل 1


ليست اطلاعيه ها

ليست اطلاعيه هايي که توسط واحد هاي مختلف دانشگاه براي کارشناس ارسال مي گردد در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
با کليک بر روي عنوان هر يک از موارد موجود در ليست، وارد صفحه اي خواهيد شد که متن کامل اطلاعيه ها، تاريخ ارسال و ... نمايش داده مي شود.
 

اطلاعات کاربري

در صورتي که کاربر داراي دو نوع کاربري باشد با کليک بر روي اين لينک نوع کاربري وي تغيير پيدا کرده و وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري ديگر خود خواهد شد.

به عنوان مثال فردي علاوه بر سمت استادي ، معاون آموزشي نيز مي باشد در اين صورت اين فرد با يک شناسه داراي دو نوع کاربري مي باشد که با  کليک بر روي گزينه ي " تغيير نوع کاربر "  وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري خود خواهد شد.

آموزشي

 

پژوهشي

 

دانشجويي

 

ارزيابي اساتيد

 

زير سيستم ها