فهرست
امور دانشجويي


امور دانشجويي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناسان امور دانشجويي مي توانند در حوزه ي فعاليت خود، امور مربوطه از قبيل تعريف خوابگاه، تعيين زمان تخصيص خوابگاه، وام دانشجويي و ... را انجام دهند.

 

1

 شکل 1


ليست اطلاعيه ها

ليست اطلاعيه هايي که توسط واحد هاي مختلف دانشگاه براي کارشناس ارسال مي گردد در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
با کليک بر روي عنوان هر يک از موارد موجود در ليست، وارد صفحه اي خواهيد شد که متن کامل اطلاعيه ها، تاريخ ارسال و ... نمايش داده مي شود.


امور کاربري

امور خوابگاه ها

 امور مالي

 امور تغذيه

امور دانشجو

 

فرآيند ها

مديريت سيستم