فهرست
آمار وزارت علوم دانشجو


آمار دانشجويان / دانش آموختگان

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد تعداد دانشجويان / دانش آموختگان را در نيمسال هاي مختلف و وضعيت هاي مختلف مي توانيد مشاهده نماييد.

 6

 شکل 1 

 با وارد نمودن اطلاعات فيلدهاي موجود  و فشردن کليد " نمايش" يا " تاييد " در بالاي صفحه، ليست دانشجويان / دانش آموختگان در همين صفحه نمايش داده مي شود.توجه نماييد که انتخاب نيمسال و وضعيت الزامي مي باشد.

 ليست نمايش داده شده را مي توانيد به محيط اکسل انتقال دهيد به اين صورت که با فشردن کليد " انتقال به اکسل " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد. فيلدهايي را که براي انتقال به اکسل موردنظر است را انتخاب نموده و با فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، پيامي مبني بر اينکه در محيط اکسل دستور past  را اجرا نماييد نمايان مي شود. با اجراي اين دستور در محيط اکسل، اطلاعات به آن محيط انتقال مي يابد.   

 

5

 شکل 2