فهرست
طراحي فرم ارزيابي

يکي از بهترين روش هاي ارزيابي يک کلاس و نحوه ي برگزاري آن توسط استاد استفاده از فرم هاي ارزشيابي است. دانشجويان هر کلاس براساس پرسش هاي طراحي شده و تعيين شده ، فرم هاي ارزشيابي را از طريق سيستم تکميل مي نمايند تا جهت بررسي در اختيار مسئولان قرار داده شود. 

نتايج فرم ها بدون ذکر نام دانشجو و يا شماره اي که بتوان دانشجو را رديابي کرد در اختيار مسئولان مربوطه قرار داده مي شود.

طراحي فرم ارزيابي

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي طراحي فرم ارزيابي اساتيد استفاده مي شود.

 

2

شکل 1 

 معاون آموزشي دانشگاه پرسش هايي را از محزن پرسش هاي ارزيابي انتخاب مي نمايد. اين پرسش ها توسط سيستم به طور خودکار در فرم هاي ارزيابي تمام کلاس ها ظاهر مي گردد.

براي انتخاب پرسش از محزن پرسش هاي ارزيابي با فشردن کليد " انتخاب پرسش " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

1

شکل 2  

در اين صفحه کليه سوالات موجود در محزن پرسش هاي ارزيابي نمايش داده مي شود. براي انتخاب پرسش در کنار هر يک از پرسش هاي مورد نظر در ستون " انتخاب "علامت گذاري نماييد و همچنين ترتيب نمايش پرسش ها قابل تنظيم است براي اين کار در ستون " اولويت " شماره ي اولويت مورد نظر را در کنار پرسش هاي انتخابي وارد نماييد. با فشردن کليد " تاييد " پرسش هاي انتخابي در فرم ارزيابي وارد خواهند شد.

پرسش هاي ارزيابي در نيمسال فعال و براي يک نيمسال تعريف مي شوند بنابراين مي توان در هر نيمسال آنها را تغيير داد.