فهرست
نتايج ارزيابي اساتيد


نتايج ارزيابي اساتيد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي جستجوي نتايج ارزيابي اساتيد استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

نتايج جستجو را به چند طريق مي توان مشاهده نمود. با انتخاب نيمسال، واحد ، روش مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " نتايج جستجو نمايش داده مي شود.