فهرست
دانشجو - آموزشي - دروس جبراني


دروس جبراني

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد دانشجو مي تواند دروسي را که توسط کارشناس بخش به عنوان دروس جبراني / پيش دانشگاهي / مازاد  براي او در نظر گرفته شده است را مشاهده نمايد. 

 

2

 شکل 1