فهرست
ليست نرخ هاي خوابگاه

ليست نرخ هاي خوابگاه

براي خوابگاه ها نرخ هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است که پس از تصويب در اداره ي خوابگاه ها در اين قسمت در سيستم تعريف مي شود.