فهرست
دانشجو - مالي - پرداخت شهريه از طريق اينترنت


پرداخت شهريه از طريق اينترنت

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان شهريه را به صورت اينترنتي پرداخت نمود.

 

1

 شکل 1