فهرست
حذف تخصيص به ورودي هاي جديد


حذف تخصيص به ورودي هاي جديد

در قسمت "امور مربوط به خوابگاه" با کليک بر روي اين گزينه پنجره اي مانند شکل 1 نمايش داده مي شود در صورت فشردن کليد " OK" اين خوابگاه غير قابل تخصيص به ورودي هاي جديد خواهد شد.

1

شکل 1